Tájékoztató az egyesületi Alapszabály változásairól

Tájékoztatjuk az egyesületeket az új PTK civil vázásairól, amelyekről a következő képen tájékozódhatnak:

Új PTK változás rendelkezései: itt

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani
 • Létesítő okirat felülvizsgálata
 • Országos Bírósági Hivatal okiratsablonok
 • http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok
 • Minden civil szervezetnek eleget kell tenni (köztestületek esetében más)
 • Közhasznú jogállás megújításakor, sok szervezet az új Ptk. hatálya alá került (kötelező volt)
 • Új szabályok amiket az alapszabálynak tartalmaznia kell
 • Az új törvény szövegében meg vannak határozva a civil szervezetek képviselőjére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, ezeket a szabályokat az alapító okiratnak tartalmaznia kell – elég a pontos jogszabály helyre utalással, ki is lehet írni a szöveget
 • Kötelező tartalmi elem alapítvány esetében a kuratóriumi tagok díjazása
 • Alapítványoknál a vagyonfelhasználás módját és mértékét rögzíteni az alapító okiratban
 • Egyesületnek meg kell határoznia a közgyűlés helyét, hogy kerül a napirend közlésre a szervezet tagjai részére, van-e lehetőség napirend kiegészítésére
 • Hogyan állunk? Lehetséges következmények
 • Véghatáridő: 2016. március 15.
 • A szervezeteknek kb. 50%-a még nem kezdte meg a módosításokat
 • Amennyiben a szervezetek nem módosítják alapszabályukat a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet
 • Az eljárást a bíróság kezdeményezi, de az ügyészség folytatja le
 • Törvényességi ellenőrzési eljárás
 • Szakszerűen törvényességi ellenőrzésnek hívják azt a vizsgálati rendszert, amikor az ügyészség a szervezet működésének törvényességét vizsgálja. A működés törvényessége ebben az esetben minden működési elemre (értsd: határozatokra, szerződésekre, de akár nem dokumentált cselekvésekre is) kiterjed. Az ügyészség vizsgálja azt, hogy visszamenőleg a működés mely elemei nem feleltek meg esetleg a törvényeknek, más jogszabályoknak vagy éppen a belső szabályzatoknak, létesítő okiratnak.
 • Ha ilyet tapasztal az ügyészség, és a törvényesség másképpen nem állítható helyre, akkor az ügyészség bírósághoz fordulhat a civil tv. szerint. A bíróság elsőként megvizsgálja az ügyész keresetét, és szükség esetén a következőket teszi:
  • a) megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el;
  • b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfőbb szervet, vagy határidő kitűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és minderről értesíti a civil szervezet választott felügyelő szervét is;
  • c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő eredménytelenül telt el, a civil szervezetet megszünteti.
 • Bíróság szerepvállalása
 • OBH honlapján felhívó közlemény
 • Törvényszéki oldalon közérthető tájékoztatók
 • Civil Napok a Törvényszéken
  (Debreceni Törvényszéken decemberben volt)
 • Sablon dokumentumok
 • A sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. Mindemellett azok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert tartalmuk a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.
 • Eljárás menete
 • Civil szervezetek változásbejegyzési kérelmet nyújtanak be a bíróságnak elektronikusan vagy papír alapon
 • http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/egyesulet-valtozasbejegyzesi-eljaras
 • Bíróság megvizsgálja formailag, tartalmilag, ha szükséges hiánypótlási felhívó végzést bocsájt ki
 • Tipikus hibák
 • Létesítő okiratok nem tartalmazzák az összeférhetetlenségi szabályokat
 • Nem csatolják mellékletként a képviselők tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatát (ha nem történik változás akkor is csatolni kell!!!)
 • Létesítő okirat a kötelező rendelkezéseket nem rögzítik, csak az okirat végén utalnak az új Ptk.-nak

2013. Évi V. törvény 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

 • (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 • (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
 • (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 • (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 • (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 • (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

2012. évi C. törvény 61. § 

        

(1) A közügyek gyakorlásától el kell tiltani azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy azok gyakorlásában részt vegyen.

(2) A közügyektől eltiltott

 • i) nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője.

Alapítvány esetében 2013.évi V. törvény 3:397.§

(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.